Kven kan søke

Søknad

Kven kan søke?

Alle som har MS eller ein annan kronisk, nevrologisk sjukdom,  bur på Sunnmøre eller i Romsdalen, sør for Romsdalsfjorden kan søke om tilskot. Det vert teke omsyn til søkaren sin økonomi.

 

Kva kan det søkast tilskot til?

Det kan søkast om tilskot til hjelpemiddel og anna utstyr som ikkje vert dekt av det offentlege og til ferie, fritid og kulturaktivitetar.

 

Når kan det søkast?

Det er tre tildelingsrunder kvart år.   Søknadsfristane er:  1.februar,  1.mai og  1. september.  Det kan tildelast midlar berre ein gong kvart år.

 

Kva må søknaden innehalde:

Søknaden må vere skrifteleg og sendast som e-post eller  brev.  Den må innehalde oversikt over kva det vert søkt støtte til.  Legeattest som bekrefter diagnosa og siste skatteoppgjør (eige og event. ektefelle eller sambuar). Kontonummer som eventuelt tilskot skal overførast til.

 

Søknaden skal sendast til:

Stiftelsen Nevrohjemmet i Ålesund

Postboks 38

6239 Sykkylven.          

 

Eller e-post: post@nevrohjemmet.no

 

Spørsmål kan rettast til styreleder Svein Aure, tlf 92491842, e-post: svein@bsaure.n