Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Nevrohjemmet i Ålesund

Org.nr 976 487 257.

slik de lyder etter endringer foretatt senest i februar 2013.

§  1

 

Stiftelsens navn er  ”Stiftelsen Nevrohjemmet i Ålesund”

Stiftelsen ble opprettet 30.12.1974 av Landsforeningen mot Poliomyelitt v/Ålesund Arbeidsgruppe og Multipel Skleroseforeningen i Ålesund, Møre og Romsdal.

Stiftelsen har sitt sete i Ålesund.

 

§  2

 

Stiftelsens formål er å yte støtte til mennesker som er rammet av multipel sklerose, poliomyelitt og andre kroniske nevrologiske lidelser.

 

§  3

 

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr 200 000,-.        

Grunnkapitalen er urørlig, og minimum 10% av den årlige avkasningen skal legges til grunnkapitalen.

Kapitalen skal anbringes etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser i stiftelsesloven, og forvaltes av styret til fremme av stiftelsens formål.

 

§  4

 

Stiftelsen skal ledes av et styre bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret oppnevnes av årsmøtet i Ålesund og Omegn MS-forening. Styret konstituerer seg selv.

Styremedlemmer og varamedlemmer oppnevnes for 4 år av gangen.

 

§  5

 

Styret kan ansette forretningsfører og meddele prokura.

Styret oppnevner revisor for stiftelsen.  Kvalifikasjonskrav for revisor må til enhver tid samsvare med bestemmelsene i stiftelsesloven.

 

§  6

 

Stiftelsens styre skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, og dens inntekter og utgifter.  Det skal utarbeides resultatregnskap og balanse.

Regnskapet skal følge kalenderåret, og skal avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang.  regnskapet skal være revidert av stiftelsens oppnevnte revisor.

 

§  7

 

Endring av disse vedtekter kan kun finne sted etter godkjennelse av årsmøte i Ålesund og Omegn MS-forening.